Anno 2022

Indicatore di tempestività nei pagamenti:

Trim1            2022                       98,44

Trim2             2022                    -24,20

Trim3            2022                    -22,96

Trim4            2022                    -41,23

Totale           2022                        9,80